Οδοντιατρική αντιμετώπιση ροχαλητού - άπνοιας ύπνου

Τι παρέχει το ιατρείο

Διαθέτουμε τη γνώση, την εξειδίκευση καθώς και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση την άπνοιας ύπνου.

Υπηρεσίες ιατρείου

• Ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό, ερωτηματολόγια ροχαλητού και άπνοιας.

• Ενδοστοματική κλινική εξέταση, αξιολόγηση ανατομικών χαρακτηριστικών που αποφράσουν αεραγωγό.

• Χορήγηση φορητής συσκευής πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης ύπνου για ακριβέστερη εκτίμηση της ύπαρξης και της βαρύτητας του προβλήματος.

• Αξιολόγηση της λειτουργίας και του εύρους της κίνησης των αρθρώσεων της κάτω γνάθου με χρήση συσκευής ηλεκτρονικού παντογράφου.

• Κατασκευή της καταλληλότερης, αναλόγως με τα ενδοστοματικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή, ενδοστοματικής συσκευής για την αντιμετώπιση του ροχαλητού και της αποφρακτικής απνοιας ύπνου.

• Συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (πνευμονολόγους, ωτορινολαρυγγολόγους και γναθοχειρουργούς) για θεραπεία με άλλα μέσα ή για συνδυαστική θεραπεία όπου αυτό ενδείκνυται.

• Συστηματική παρακολούθηση σε βάθος χρόνου των ασθενών για εκτίμηση της πορείας της θεραπείας και κατάλληλη τροποποίηση της θεραπείας όποτε αυτό απαιτείται.

Αναλυτικά

Στο ιατρείο μας, σε κάθε ασθενή που προσέρχεται με υποψία προβλήματος ροχαλητού ή αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, γίνεται λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού και συμπληρώνονται ειδικά ερωτηματολόγια που βασίζονται στα υποκειμενικά συμπτώματα του ασθενούς ώστε να γίνει μια αρχική εκτίμηση της βαρύτητας του προβλήματος. Στη συνέχεια γίνεται κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας για να αξιολογηθούν ανατομικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν εμπόδιο στη δίοδο του αέρα κατά την αναπνοή. Με βάση αυτά τα στοιχεία ο ασθενής ενημερώνεται για την πιθανότητα να πάσχει ο ίδιος από αποφρακτική άπνοια ύπνου, καθώς και για τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα αυτής της διαταραχής για τη γενικότερη υγεία του οργανισμού.

Το επόμενο βήμα είναι η αναλυτικότερη αξιολόγηση του πιθανού προβλήματος και της βαρύτητας του με μια μελέτη ύπνου. Οι επιλογές για τον ασθενή είναι δύο. Μπορεί να γίνει παραπομπή σε κάποιο κέντρο ύπνου όπου κοιμάται για ένα βράδυ και πραγματοποιείται η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, ή μπορεί να χορηγηθεί από εμάς στον ασθενή μια φορητή συσκευή πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης ύπνου, να τον ενημερώσουμε για τη χρήση της και να κοιμηθεί με αυτήν στο σπίτι του. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων με την πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου γίνεται η διάγνωση και η αξιολόγηση της βαρύτητας του προβλήματος και αναλόγως προτείνεται η καταλληλότερη θεραπεία. Η θεραπεία μπορεί να είναι μία ενδοστοματική συσκευή, την οποία μπορούμε να κατασκευάσουμε εμείς στο ιατρείο, ή κάποια άλλη θεραπεία από συνεργαζόμενους με το ιατρείο μας ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση του ροχαλητού και της άπνοιας ύπνου. Άλλες θεραπείες μπορεί να είναι μια συσκευή CPAP την οποία θα χορηγήσει ένας πνευμονολόγος ή μια χειρουργική επέμβαση από ωτορινολαρυγγολόγο ή γναθοχειρουργό, αναλόγως με τις ενδείξεις και τον τύπο του προβλήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται και συνδυασμός των παραπάνω θεραπειών για ακόμη αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος του ασθενή.

Όταν ενδείκνυται κατασκευή ενδοστοματικής συσκευής γίνεται αξιολόγηση της λειτουργικότητας των κροταφογναθικών διαρθρώσεων (αρθρώσεων της κάτω γνάθου) με κλινική εξέταση καθώς και με χρήση ηλεκτρονικού παντογράφου. Ο ηλεκτρονικός παντογράφος καταγράφει το εύρος των κινήσεων της κάτω γνάθου και με βάση αυτές τις μετρήσεις καθορίζουμε τη θέση μετακίνησης της γνάθου ώστε ο ασθενής και να αναπνέει καλύτερα και η θέση αυτή να είναι άνετη και ανεκτή για τις αρθρώσεις του.

Μετά από κάθε θεραπεία και ειδικότερα μετά από θεραπεία με ενδοστοματικές συσκευές γίνεται παρακολούθηση του ασθενή σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας και για τον έλεγχο της λειτουργίας και εφαρμογής της συσκευής καθώς και για την κατάλληλη ρύθμιση της. Σε επιλεγμένες επισκέψεις παρακολούθησης γίνεται και χορήγηση στον ασθενή της φορητής συσκευής πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης ύπνου για ακριβέστερη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, καθώς και για την έγκαιρη διάγνωση πιθανών υποτροπών ώστε να τροποποιηθεί κατάλληλα η θεραπεία και να βελτιωθεί η κατάσταση του ασθενούς.

Στόχος μας είναι η βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος του ροχαλητού και της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, με χρησιμοποίηση των πιο σύγχρονων θεραπευτικών μέσων και επιστημονικών πρωτοκόλλων, ώστε να εξασφαλίσουμε καλλίτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς μας.